ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ : [168]

Sub-communities within this community

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου [153]

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής τεχνικών, βιολογικών, φυσικών και οικονομικών επιστημών στην αειφορική και πολυλειτουργική διαχείριση, βελτίωση και προστασία του Αστικού και Περιαστικού Τοπίου, καθώς και των φυσικών οικοσυστημάτων και στη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος [14]

Σκοπός της Δασικής Επιστήμης είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την έρευνα για την προστασία και την καλύτερη εκμετάλλευση των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών [1]

Σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στελεχών, που θα αποκτήσουν τις ποιοτικά και ποσοτικά απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις μεγάλες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς που αφορά κυρίως στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης.

Browse

Recent Submissions