Διαδικασίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων στις τράπεζες (Bachelor thesis)

Βλαϊκούδη, ΝίκηΓκαβανίδου, Άννα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4416
Η αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού ή χρηματοδοτικού συστήματος είναι απαραίτητη για την αύξηση του παραγομένου προϊόντος και κατά συνέπεια για την ικανοποίηση των καταναλωτικών επιθυμιών του κοινωνικού συνόλου. Τα συστατικά στοιχεία του χρηματοδοτικού συστήματος είναι τα χρηματοδοτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικοί οργανισμοί, οι χρηματοδοτικές αγορές και οι χρηματοδοτικοί τίτλοι. Οι Εμπορικές Τράπεζες είναι τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα ιδρύματα στην μεταφορά κεφαλαίων από τις αποταμιευτικές στις επενδυτικές οικονομικές μονάδες. Οι δραστηριότητες των εμπορικών τραπεζών διακρίνονται στις ακόλουθες τρεις βασικές κατηγορίες: Α) Παθητικές εργασίες Στις παθητικές εργασίες ανήκουν οι κάθε μορφής καταθέσεις που συγκεντρώνει η Τράπεζα, η πώληση ομολογιών στο κοινό κ.τ.λ. Β) Ενεργητικές εργασίες Στις εργασίες αυτές ανήκουν οι κάθε μορφής τοποθετήσεις της Τράπεζας, κυρίως όμως οι χρηματοδοτήσεις κάθε μορφής. Με τον όρο χρηματοδότηση εννοούμε την μεταβίβαση αγοραστικής δύναμης από την Τράπεζα στον πιστούχο της, με τον όρο της επιστροφής ύστερα από ορισμένο χρονικό διάστημα, έναντι ορισμένης αμοιβής που είναι ο τόκος και η προμήθεια. (Για τις χρηματοδοτήσεις από ης καταθέσεις). Εκτός από τις χρηματοδοτήσεις στις ενεργητικές εργασίες ανήκουν η αξιοποίηση των στοιχείων της Τράπεζας, η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις κ.λ.π. Γ) Διαμεσολαβητικές εργασίες Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται εκείνες οι υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα στους πελάτες της έναντι προμήθειας π.χ. εκτέλεση εισαγωγικών επιστολών, αγοραπωλησία συναλλάγματος κ.λ.π. Η εργασία αυτί) έχει σκοπό να εξετάσει τις τραπεζικές χορηγήσεις (Ενεργητικές εργασίες), στα πλαίσια της Ελληνικής Πραγματικότητας. Με την σταδιακή απελευθέρωση του Τραπεζικού συστήματος, οι τράπεζες έχουν μεγαλύτερη ελευθερία στην χορήγηση] Δανείων στις διάφορες επιχειρήσεις, (εμπόριο, βιομηχανία, βιοτεχνία, επαγγελματίες κ.λ.π.)
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Banks and banking
Business
Keywords: Χρηματοοικονομικά;Τράπεζες;Επιχείρηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4416
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1042001.pdf1.91 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons