Νομισματική ενοποίηση και ευρώ (Bachelor thesis)

Σιοζόπουλος, ΝίκοςΜωυσίδης, Σωτήρης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4429
Η Συνθήκη του Μάαστριχ, την οποία υιοθέτησαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 1991, προβλέπει τη μετάβαση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) μέσα από μια διαδικασία τριών σταδίων. Στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1999, επελέγησαν να συμμετάσχουν έντεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισαγωγή του ευρώ, ως αναγκαίου συμπληρώματος της ενιαίας αγοράς, προωθεί περαιτέρω τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που ξεκίνησε με την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης το 1952. Το πρόγραμμα για την υιοθέτηση του ευρώ σημείωσε καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησής του. Η Συνθήκη του Μάαστριχ αμφισβητήθηκε αμέσως μετά την υιοθέτησή της. Η αβεβαιότητα που προκάλεσε η αμφισβήτηση αυτή είχε σαν συνέπεια να καθυστερήσουν οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εισαγωγή του ευρώ. Προκειμένου να εξαλείψουν την αβεβαιότητα όσον αφορά την έναρξη υλοποίησης της νομισματικής ένωσης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στο Συμβούλιο της Μαδρίτης, προχώρησαν στην υιοθέτηση ενός χρονοδιαγράμματος που προβλέπει την εισαγωγή του ευρώ σε τρεις φάσεις, με καταληκτική την τρίτη φάση που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του 2002. Στη φάση αυτή, το ευρώ εισάγεται σε φυσική μορφή και σε ένα εξάμηνο το αργότερο πραγματοποιείται η οριστική απόσυρση των εθνικών τραπεζογραμματίων και κερμάτων. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό προσδιορίζονται με ακρίβεια οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν οι χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την εισαγωγή του ευρώ σε φυσική μορφή. Η άρση της αβεβαιότητας όσον αφορά την υλοποίηση της νομισματικής ενοποίησης επέσπευσε τις προετοιμασίες για την εισαγωγή του ευρώ. Έτσι το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ), ο προπομπός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προετοίμασε το θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. Το Συμβούλιο του Άμστερνταμ καθόρισε το πλαίσιο των συναλλαγματικών σχέσεων των χωρών της ζώνης του ευρώ με τα κράτη - μέλη με παρέκκλιση - τις χώρες εκείνες που δεν συμμετέχουν ακόμη στη ζώνη - προβλέποντας τη δημιουργία ενός νέου Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Επίσης, μέσω του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και τη Σταθερότητα αποσαφηνίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής των χωρών της ζώνης. Στην ενότητα που ακολουθεί θα πραγματοποιήσουμε μια ιστορική αναδρομή, για να δούμε πώς οι χώρες της Ευρώπης κατέληξαν στην δημιουργία της ΟΝΕ. Επίσης, θα εξετάσουμε τις διαδικασίες επιλογής των χωρών που τελικά συμμετέχουν στη ζώνη καθώς και τις προοπτικές της ελληνικής υποψηφιότητας. Τέλος, θα περιγράφουμε το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, το νέο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών καθώς και το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και τη Σταθερότητα. Η ανάλυση αυτή επιχειρείται στα κεφάλαια που ακολουθούν.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Monetary union
European Union
Euro
Keywords: Νομισματική ένωση;Ευρωπαϊκή Ένωση;Ευρώ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4429
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1062001.pdf1.54 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons