Ασφαλιστικές επιχειρήσεις (Bachelor thesis)

Σαμαρά, Γεωργία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4567
Κάθε άτομο, σε όλη του τη ζωή, είναι εκτεθειμένο σε ένα μεγάλο αριθμό κινδύνων, οι οποίοι του καθορίζουν την προσωπική, οικογενειακή οικονομική και συναισθηματική του κατάσταση και τη ζωή του γενικότερα. Ο άνθρωπος, εφόσον δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του για να αποφύγει τις καταστρεπτικές συνέπειες που προξενούν οι παντώς είδους κίνδυνοι, απευθύνεται σε οργανωμένες επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς που του παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη, για να εξασφαλίσει τα αγαθά του και να αποκαταστήσει τις ζημιές που ίσως υποστεί. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κοινωνικού χαρακτήρα, προσφέρουν ασφαλιστικές υπηρεσίες και ο κύριος σκοπός τους είναι να μειώσουν τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να υποστεί κάποιος ή κάποιοι, αν ο κίνδυνος γίνει πραγματικότητα. Μέσα στα πλαίσια της σημερινής οικονομικής διάρθρωσης, ο άνθρωπος για να εξασφαλίσει τα αγαθά του και να αποκαταστήσει τις βλάβες ή ζημιές που ενδέχεται να υποστεί και να μειώσει τις συνέπειες, ασφαλίζεται δια μέσου είτε της ιδιωτικής είτε της δημόσιας ασφαλιστικής πρωτοβουλίας ή και των δύο μορφών μαζί. Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την έννοια, τις εργασίες και την συμβολή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αποκτηθεί μια σφαιρική άποψη από τον αναγνώστη για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και το αντικείμενό τους.
Alternative title / Subtitle: συνοπτική παρουσίαση - αναφορά στην λογιστική τους - θετική ή αρνητική συμβολή στην εθνική οικονομία
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Business
Insurance
Keywords: Ασφαλιστική;Επιχείρηση;Λογιστική
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4567
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 76-77
Subject classification: Finance
Business
Insurance
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-23T15:08:55Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 1998
Abstract: Κάθε άτομο, σε όλη του τη ζωή, είναι εκτεθειμένο σε ένα μεγάλο αριθμό κινδύνων, οι οποίοι του καθορίζουν την προσωπική, οικογενειακή οικονομική και συναισθηματική του κατάσταση και τη ζωή του γενικότερα. Ο άνθρωπος, εφόσον δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του για να αποφύγει τις καταστρεπτικές συνέπειες που προξενούν οι παντώς είδους κίνδυνοι, απευθύνεται σε οργανωμένες επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς που του παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη, για να εξασφαλίσει τα αγαθά του και να αποκαταστήσει τις ζημιές που ίσως υποστεί. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κοινωνικού χαρακτήρα, προσφέρουν ασφαλιστικές υπηρεσίες και ο κύριος σκοπός τους είναι να μειώσουν τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να υποστεί κάποιος ή κάποιοι, αν ο κίνδυνος γίνει πραγματικότητα. Μέσα στα πλαίσια της σημερινής οικονομικής διάρθρωσης, ο άνθρωπος για να εξασφαλίσει τα αγαθά του και να αποκαταστήσει τις βλάβες ή ζημιές που ενδέχεται να υποστεί και να μειώσει τις συνέπειες, ασφαλίζεται δια μέσου είτε της ιδιωτικής είτε της δημόσιας ασφαλιστικής πρωτοβουλίας ή και των δύο μορφών μαζί. Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την έννοια, τις εργασίες και την συμβολή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αποκτηθεί μια σφαιρική άποψη από τον αναγνώστη για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και το αντικείμενό τους.
Advisor name: Αρβανιτίδης, Κωνσταντίνος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 77
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1221998.pdf1.65 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons