Δυναμική σκέδαση φωτός σε αραιά διαλύματα δισσυσταδικών συμπολυμερών (Bachelor thesis)

Χρανιώτου, Χαρίκλεια


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4690
Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη της δυναμικής σκέδασης φωτός από αραιά διαλύματα δισσυσταδικών συμπολυμερών πολυστυρενίου-σ- 1,4πολυισοπρενίου σε διαλύτη τολουόλιο. Ειδικότερα προσδιορίζεται η διαδικασία χαλάρωσης και μέσω αυτής υπολογίζεται η ένταση του σκεδιαζόμενου φωτός και ο χαρακτηριστικός χρόνος της διαδικασίας χαλάρωσης. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα μπορεί να προσδιοριστεί ο συντελεστής διάχυσης των συμπολυμερών συναρτήσει της χρησιμοποιούμενης συγκέντρωσης διαλύματος. Στη συνέχεια υπολογίζονται ο συντελεστής διάχυσης σε άπειρη αραίωση και η υδροδυναμική ακτίνα του συμπολυμερούς. Ειδικότερα μελετήθηκαν η επίδραση της σύστασης και του μέσου μοριακού βάρους του συμπολυμερούς στον υπολογισμό του συντελεστή διάχυσης και της υδροδυναμικής ακτίνας. Οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε συνεχώς στην αραιή περιοχή. Οι πειραματικές μετρήσεις διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης. Για την κατανόηση των χρησιμοποιούμενων οργάνων και φυσικοχημικών φαινομένων πολύ σημαντική ήταν η βοήθεια του Επικ. καθ. Λρ. Σπύρου Αναστασιάδη, της υποψήφιας Λρ. Κικής Χρυσοπούλου, καθώς και όλων των υπολοίπων μελών της ομάδας πολυμερών. Επίσης πολύ σημαντική ήταν η βοήθεια του Λρ. Δημήτρη Αχιλιά για τη συγγραφή και επιτυχή αποπεράτωση της εργασίας αυτής.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών
Subject classification: Engineering
Chemistry
Light
Keywords: Χημεία;Φωτόνια;Διαλύματα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4690
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF571998.pdf16.83 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons