Μεθοδολογία μέτρησης ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο με την μέθοδο χωρικής μέσης τιμής (Bachelor thesis)

Καούνας, ΔημήτρηςΙωαννίδης, Βασίλης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6004
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, θίγεται το ζήτημα του επιπέδου απορρόφησης της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας, από το ανθρώπινο σώμα. Ο υπολογισμός του παραπάνω ποσοστού, επιτυγχάνεται με τη μέτρηση του χωρικού μέσου όρου της εντάσεως ηλεκτρικού πεδίου, στον χώρο προβολής του ανθρώπου. Αυτός ο τρόπος υπολογισμού της εντάσεως, είναι ευρέως γνωστός βάσει της ξένης βιβλιογραφίας ως spatial averaging. Στόχος των ποικίλων μεθόδων spatial averaging, αποτελεί ο ακριβέστερος τρόπος υπολογισμού της εντάσεως ηλεκτρικού πεδίου στον χώρο προβολής του ανθρώπου, πραγματοποιώντας μετρήσεις σε μικρό αριθμό σημείων, τα οποία είναι ικανά να αντιπροσωπεύσουν αποτελεσματικότερα, συγκριτικά με τις μετρήσεις σημείου την επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος. Επίσης, γίνεται αναφορά σε χρισημοποιούμενες κατά καιρούς μεθόδους, και αναλύεται το μαθηματικό τους υπόβαθρο. Τέλος, παρουσιάζεται ως πρότυπο μια επιπλέον τεχνική spatial averaging, η οποία αξιοποιεί τη συμμετρικότητα του ανθρώπινου σώματος, πραγματοποιώντας μετρήσεις σε όσο το δυνατόν λιγότερα χωρικά σημεία, και συζητείται η αποτελεσματικότητά της, βάσει της πειραματικής διαδικασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε με δύο επαναλήψεις σε ράστερ 27 σημείων στις συχνότητες 89,6 και 483,25MHz. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος που προτείνεται χρησιμοποιεί ένα ράστερ 7 σημείων, πετυχαίνοντας τόσο το μικρό πλήθος χωρικών σημείων, όσο και τη μικρή απόκλιση από την τιμή της έντασης σε ολόκληρη την επιφάνεια. Η απόκλιση, παίρνει τιμές για την πρώτη σειρά μετρήσεων ίσες με 0,05% και 0,10%, ενώ για τη δεύτερη σειρά ίσες με 0,55% και 0,72% για τις συχνότητες 89,6ΜΗζ και 483,25MHz αντίστοιχα.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Electrical engineering
electric field
Measurement
Keywords: Ηλεκτρολογία;Ηλεκτρικό πεδίο;Μέτρηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6004
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF2272010.pdf1.48 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons