Πάγιο ενεργητικό και αποσβέσεις πάγιων στοιχείων στη χώρα μας σύμφωνα με το Ε.Λ.Γ.Σ. (ενσώματο και ασώματο) (Bachelor thesis)

Ασημή, Γεύση


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6428
Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, έτσι όπως αυτό παρουσιάζονται στο σχέδιο λογαριασμών το Ε.Γ.Λ.Σ. Αποτελείται από τρία κεφάλαια στα οποία γίνεται αναφορά για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των επιμέρους λογαριασμών. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στους λογαριασμούς οι οποίοι συγκροτούν το ενσώματο πάγιο, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ασώματο πάγιο ενεργητικό. Ο τρόπος απόσβεσης των παγίων στοιχείων περιλαμβάνεται στο τρίτο κεφάλαιο και είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της χώρας μας.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accounting
Depreciation
Legislation
Keywords: Λογιστική;Αποσβέσεις;Νομοθεσία;Περιουσιακά στοιχεία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6428
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO71993.pdf742.03 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons