Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. M.I.FI.D (MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE) (Bachelor thesis)

Νίνος, Ευάγγελος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/691
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Financial market
European Union
Keywords: Χρηματοπιστωτικές αγορές;Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/691
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013199.pdf1.38 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons