Μετατροπές & συγχωνεύσεις εταιρειών. (Bachelor thesis)

Μανιόπουλος, ΘωμάςΤσομπανόγλου, Σάββας


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7421
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Mergers
Corporations
Keywords: Μετατροπή;Συγχωνεύσεις;Εταιρείες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7421
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Mergers
Corporations
???metadata.heal.dateAvailable???: 2016-01-06T18:39:16Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2005-10
Advisor name: Νότας , Παναγιώτης
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 204
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2592005.pdf142.68 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons